Kio Estas Spiritismo?

Cod. barra: 8573284870

    Sinopse

    Verko ciam aktuala, utila, tiel aI adeptoj de Ia Spiritisma Doktrino kiel ankau aI tiuj dezirantaj ekscii pri Ia naturo de Spiritismo kaj Ia difino de ties fundamentaj principoj. En gi evidentigas Ia logiko kaj Ia natura sago de Allan Kardec, kiuj konfuzas Ia negativistojn kaj respondas Ia demandojn de kredantoj kaj aspirantoj al Ia supera vivo. Gi konsistas el 3 capitroj: La unua, sub Ia formo de dialogoj kun kritikisto, skeptikulo kaj pastro, liveras respondojn aI tiuj nekonantaj Ia bazajn principojn de Ia Doktrino, krom ankau gustaj refutoj aI ties kontratuuloj. La dua pritraktas partojn de Ia praktika kaj eksperimenta scienco kaj karakterizigas kiel ia resumo de La Libro de Ia Mediumoj. La tria prezentas resumon de La Libro de Ia Spiritoj kun Ia solvo, donita de Ja Spiritisma Doktrino, de problemoj de naturo psikologia, morala káj fi/ozofia. En Ia fino, sub Ia titolo La Komenco de Ia Historio, trovigas resuma priskribo de Ia signifoplenaj eventoj, kiuj konsistigis Ia unuajn momentojn de Spiritismo en Ia mondo.